ŠKOLSKÝ PORIADOK 

pre žiakov školy

Školský poriadok pre žiakov SZUŠ Omšenie, 629, 914 43 Omšenie je súbor pravidiel a princípov vytvorený v súlade s príslušnými právnymi normami a so školským vzdelávacím programom školy.

Žiak sa dobrovoľným rozhodnutím študovať na tejto škole zaväzuje riadiť sa jej pokynmi.

Článok I

Práva žiakov

Žiaci majú práva a slobody zaručené vo všeobecnej deklarácii ľudských práv a v zákonných normách spoločnosti. Žiaci sú povinní dodržiavať platné zákony spoločnosti i osobné požiadavky školy a správať sa podľa nich v škole, na podujatiach organizovaných školou i na verejnosti.

Každému žiakovi SZUŠ prináležia práva, ktoré sú zakotvené vo všeobecnej deklarácii ľudských práv dieťaťa prijatej  OSN 1959, dohovore o právach dieťaťa z 20. novembra 1989 prijatom OSN a v ďalších medzinárodných paktoch a deklaráciách o ochrane práv dieťaťa bez ohľadu na to, akej sú rasy, pohlavia, náboženstva, zmýšľania, národnosti, sociálneho pôvodu alebo iného postavenia.

Žiak má právo na:

 • výchovu a vzdelávanie na základe rovnakých možností a podmienok pre všetkých
 • výchovu a vzdelávanie v zdravom prostredí
 • ochranu zdravia a bezpečnosti pri vyučovaní (1x do roka oboznámený a preškolený triednym učiteľom so zásadami bezpečnosti a ochrany zdravia)
 • vlastný názor a slobodu prejavu – toto právo však musí byť v súlade s právnymi predpismi a normami SR a nesmie byť v rozpore alebo potláčať práva a povesť iného človeka, nesmie ohrozovať bezpečnosť, poriadok, zdravie, morálku a základné práva a slobody iných a svoje.
 • vytvorenie organizácie výchovno-vzdelávacieho procesu primeraného jeho veku s dodržaním psychohygienických zásad výchovy a vzdelávania
 • k primeranej téme vysloviť svoj názor a klásť otázky
 • na otvorenú komunikáciu s nadriadenými v duchu zásad a tolerancie
 • slušné, taktné a ohľaduplné jednanie s ním
 • úctu k svojej osobe a zabezpečenie ochrany proti fyzickému a duševnému násiliu
 • úctu k svojmu vierovyznaniu, svetonázoru a etnickej príslušnosti
 • dostať informácie o otázkach týkajúcich sa jeho osoby a výchovno-vzdelávacích výsledkov pedagogických zamestnancov
 • byť informovaný o svojom priebežnom hodnotení a má právo na zdôvodnenie hodnotenia
 • v odôvodnených prípadoch požiadať prostredníctvom rodiča alebo zákonného zástupcu o komisionálne preskúšanie
 • individuálny prístup pri výchove a vzdelávaní rešpektujúc jeho schopnosti a zdravotný stav
 • na kvalitnú výučbu vo zvolenom študijnom odbore pri dodržiavaní základných pedagogických dokumentov a príslušných právnych noriem, na vzdelanie zamerané na vývoj osobnosti, rozvoj talentu a rozumových schopností s rešpektovaním individuality jednotlivca

Článok II

Povinnosti žiakov

Všetci žiaci sú povinní:

 • poznať a zachovávať predpisy, ktoré sú uvedené v školskom poriadku.
 • chrániť vlastné zdravie i zdravie spolužiakov a iných ľudí (počas vyučovania, ako i na podujatiach organizovaných školou), dbať o čistotu a poriadok a ochranu majetku v škole a v jej okolí (dbať na slušné správanie a na kultúru vyjadrovania), upozorňovať na nedostatky, hľadať a navrhovať riešenie, ktoré by pomohli skvalitňovať výchovno-vzdelávací program školy
 • dodržiavať pravidlá bezpečnosti s ktorými boli oboznámení na začiatku šk. roka a rešpektovať usmernenia vyučujúcich smerujúce k predchádzaniu úrazom.
 • na školských výletoch a akciách mimo školy sa správať spôsobom, ktorý bude robiť česť našej škole
 • úctivo a zdvorilo sa správať k svojim rodičom, priateľom, učiteľom a ostatným zamestnancom školy, pri stretnutí ich slušne pozdraviť
 • osvojovať si zásady vlastenectva, humanity, demokracie, rasovej znášanlivosti, tolerancie a správať sa podľa nich, predchádzať všetkým formám diskriminácie a ostatným prejavom intolerancie, byť disciplinovaný, plniť pokyny pedagogických pracovníkov
 • nevykláňať sa z okna a nevysedávať na okne
 • v priestoroch školy a pri činnostiach organizovaných školou sa prísne zakazuje fajčiť, prechovávať alebo užívať drogy, alkoholické nápoje a iné zdraviu škodlivé návykové látky
 • oznamovať zistené problémy a nenastúpenie vyučujúceho na vyučovanie, ak tento nepríde do 10tich minút
 • zúčastňovať sa na spoločne plánovaných školských činnostiach a akciách školy (verejné koncerty)
 • počas vyučovania aktívne spolupracovať s učiteľom, nevyrušovať a nerozptyľovať pozornosť spolužiakov
 • všetci žiaci sú povinní poznať a rešpektovať základné ustanovenia organizačného poriadku SZUŠ, ktoré sa zaviazali plniť nástupom na štúdium

Článok III

Starostlivosť o majetok školy a osobné veci

žiaci sú povinní šetriť a chrániť majetok školy, učebnice, učebné pomôcky a iné

 • zodpovedajú za čistotu a poriadok v triedach kolektívneho aj individuálneho vyučovania. Ak svojou nedbanlivosťou alebo úmyselne spôsobia škole majetkovú škodu, musia ju svojpomocne odstrániť, alebo nahradiť v plnom rozsahu.
 • žiaci nesmú manipulovať s oknami a žalúziami
 • z bezpečnostných dôvodov sa nevykláňať z okien a nevyhadzovať z nich papiere
 • žiaci nepíšu na lavice, steny, nežujú a nelepia žuvačky na nábytok, šetria podlahu, nepoužívajú ostré predmety, zápalky a pod., odpadky zahadzujú len do odpadkových košov.
 • žiaci nevstupujú do triedy s jedlom
 • pred vchodom do budovy si žiaci očistia obuv a prezujú sa do zdravotne nezávadných prezuviek (nie športová obuv), ktoré by nemali zanechávať na podlahe čierne stopy.
 • vstup do individuálnych a kolektívnych tried sa povoľuje len v prezuvkách a v návlekoch
 • žiaci nenosia do školy zbytočné a drahé veci, väčšie finančné čiastky a pod.
 • škola nenesie zodpovednosť za stratené alebo odcudzené veci, ani za mobilné telefóny
 • zakazuje sa nosiť do školy bicykle, kolobežky, kolieskové korčule, zvieratá
 • na chodbách školy sú žiaci i rodičia zdržiavať sa v úplnej tichosti, aby hlasným hovorom nenarušili vyučovanie v triede
 • na koncerty a na vystúpenie má byť oblečenie žiakov primerané dôležitosti podujatia
 • na verejných a interných koncertoch sú žiaci a nimi pozvaní hostia povinní zachovávať kľud, majú prispieť k vytvoreniu slávnostnej atmosféry koncertu

Článok IV

Základné ustanovenia organizačného poriadku pre SZUŠ

 • štúdium na SZUŠ je záujmové
 • prijatí žiaci sú povinní zúčastňovať sa na vyučovaní pravidelne a v určenom čase
 • zo štúdia sa môžu odhlásiť na konci polroka alebo na konci šk. roka (platná vyhláška o základnej umeleckej škole č. 324/2008 Z.z., § 7, č. 2. Ak žiak zanechal štúdium na SZUŠ počas školského roka svojvoľne, prípadne z neodôvodneného rozhodnutia rodičov, musí rodiť alebo zákonný zástupca zaplatiť školné do konca príslušného polroka
 • riaditeľ školy môže rozhodnúť o predčasnom ukončení štúdia, ak žiak sústavne alebo závažným spôsobom porušuje školský poriadok, ak žiak alebo jeho zákonný zástupca neplatí školné.

Článok V

Organizácia vyučovania

vyučovacie hodiny prebiehajú podľa schváleného rozvrhu hodín riaditeľstvom školy a každý žiak má rozvrh vyučovacích hodín zapísaný v žiackej knižke.

 • vyučovanie na škole sa začína od 11:15 a končí o 20.00 hod. Vyučovacia jednotka trvá 45 minút, vyučovanie trvá od pondelka do piatka.
 • žiaci prichádzajú na kolektívne vyučovanie 5 minút pred začiatkom vyučovania. Kolektívne a individuálne vyučovanie nesmie byť narušované neskorými príchodmi žiakov na vyučovanie
 • ak žiak nie je na vyučovanie pripravený, ospravedlní sa vyučujúcemu pred začiatkom vyučovacej hodiny
 • v osobných veciach sa žiak obracia na svojho triedneho učiteľa, vo výnimočných prípadoch (neprítomnosť učiteľa), na riaditeľa školy
 • dôvod neprítomnosti žiaka je rodič povinný oznámiť učiteľovi najneskôr do dvoch dní

Článok VI

Školné

Školné sa platí peňažnými poukážkami (resp. bankovým prevodom – internetom).

– ak sa žiak bez vážnych dôvodov nezúčastňuje na vyučovaní, zaplatené školné sa nevracia.

– zriaďovateľka školy môže školné odpustiť pri predložení žiadosti a doloženého potvrdenia o poberaní dávok v hmotnej núdzi žiaka alebo jeho zákonného zástupcu

Článok VII

Hodnotenie a klasifikácia

 

 • o prospechu a správaní žiaka sa môže zákonný zástupca priebežne informovať na triednych aktívoch a po dohovore s vyučujúcim v čase vyučovacej hodiny žiaka
 • prospech žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch sa klasifikuje týmito stupňami:
  • 1 – výborný
  • 2 – chválitebný
  • 3 – uspokojivý
  • 4 – neuspokojivý

 ak nie je možné žiaka klasifikovať v I polroku pre závažné objektívne príčiny, určí riaditeľ školy náhradný termín skúšok, a to spravidla tak, aby klasifikácia za I. polrok mohla byť ukončená najneskôr do 2 mesiacov od dátumu klasifikácie za I. polrok

 • ak nie je možné žiaka klasifikovať v II. polroku pre závažné objektívne príčiny, určí riaditeľ školy náhradný termín skúšok, a to spravidla v poslednom týždni letných prázdnin.

Článok VIII

Záverečné ustanovenia

Dodržiavanie školského poriadku je záväzné pre všetkých žiakov školy.

Tento vnútorný poriadok školy nadobúda platnosť dňom 1. 9. 2022.

 

zriaďovateľ a riaditeľ školy