SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA OMŠENIE

Chceli by ste prihlásiť vaše dieťa do hudobnej školy? 

HUDOBNÁ ŠKOLA AKTUALITY !!!

 

Od 8.3.2021 do 12.3.2021 – vyučujeme online | dištančne.

ROZHODNUTIE
Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhoduje takto:
S účinnosťou od 8. marca 2021 do 21. marca 2021 mení a dopĺňa rozhodnutie č. 2021/10079:1-A1810 v súlade s podmienkami uvedenými v uzneseniach vlády Slovenskej republiky č. 122 a 123 z 28. februára 2021 takto:
1. v časti A. prvom bode písm. a) sa za slová „materských školách,“ vkladajú slová „prednostne pre deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce,“,
2. v časti A. prvom bode písm. b) sa za slová „základných školách na prvom stupni“ vkladajú slová „prednostne pre žiakov, ktorí sú deťmi zamestnancov s nevyhnutným
prezenčným výkonom práce, alebo pre žiakov, ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu“.
Ostatné ustanovenia rozhodnutia č. 2021/10079:1-A1810 z 5. februára 2021 ostávajú týmto rozhodnutím nedotknuté.

Venujte nám 2% z Vaších daní.

Občianské združenie MODERÁTO pri Súkromnej základnej umeleckej škole Omšenie

Online tanečná v stredu !

 

1. + 2. ročník + PŠ 14:00 – 15:00
3. a 4. ročník 16:30 – 17:30

Máme nové videa.