Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty.

Na tejto stránke si môžete stiahnuť potrebné dokumenty prihlášku, odhlášku, alebo čestné vyhlásenie. Vypísané a podpísané dokumenty nám doneste alebo pošlite poštou na adresu školy.

Podľa § 49 ods. 4 a 5 zákona č. 245/2008 Z. z. výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v základných umeleckých školách zriadených obcou alebo samosprávnym krajom určí zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením.

Zriaďovateľ základnej umeleckej školy môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku, ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.

Účtovná uzávierka